اولین برنامه از نهمین ویژه برنامه های بزرگداشت علامه طباطبائی

دوازدهمین جلسه کارگروه علمی فلسفه جنس یت با موضوع “جنس یت و معرفت از دیدگاه علامه و شاگردان” با ارائه خانم دکتر فهیمه زارع (عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده)یکشنبه 14 آبان 1402 ساعت 16 به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.