خانه تولیدات تولیدات صوتی

تولیدات صوتی

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تاریخ تولید

1

36

CD

اثبات علم حصولی پیشین خداوند متعال

4

فیاضی

2

37

DVD

امامت

22

ربانی گلپایگانی

3

38

CD

آشنائی با معتزلیان جدید در کشورهای اسلامی

7

علمی

4

39

CD

بررسی جریان های فکری بالکان

6

خلیلوویچ

5

40

CD

تحلیل و بررسی اصالت وجود

7

عبودیت

6

41

CD

تفسیر المیزان ( سوره حمد )

7

غروی

7

42

CD

چیستی عرفان نظری و کارکِرد آن

4

یزدان پناه

8

43

CD

چیستی فلسفه سیاسی اسلامی

4

پارسانیا

9

44

CD

رابطه نفس و بدن

5

غروی

10

45

CD

شاخصه های عرفان ناب شیعی

8

فنائی اشکوری

11

46

CD

علم النفس فلسفی

13

یوسفی

12

47

CD

علم دینی

9

پارسانیا

13

48

CD

فلسفه اخلاق

12

امیر خواص

14

49

DVD

فلسفه ذهن

12

ذاکری

15

50

CD

کلیات فلسفه سیاسی اسلام

3

واعظی

16

51

CD

معرفت شناسی 1و2

13

معلمی و رضانیا

17

52

DVD

نقد و بررسی روان شناسی دین از دیدگاه ویلیام جیمز

26

آذربایجانی

18

53

CD

نقد و بررسی رویکردهای هرمنوتیک به قرآن

6

میری

19

54

CD

نقد و بررسی عرفان های کاذب / تصویری و صوتی

9

شریفی

20

55

CD

نقد و بررسی عرفان‌های کاذب (شیطان‌پرستی)

5

شریفی

21

56

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر

21

رضانژاد

22

57

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بخش اول)

7 (تصویری)

رضانژاد

23

58

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بخش دوم)

7 (تصویری)

رضانژاد

24

59

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بخش سوم)

7 (تصویری)

رضانژاد

25

60

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بابیت و بهائیت)

17

رضانژاد

26

61

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بابیت و بهائیت) بخش اول

8 (تصویری)

رضانژاد

27

62

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (بابیت و بهائیت ) بخش دوم

9 (تصویری)

رضانژاد

28

63

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (شیخیه)

13

رضانژاد

29

64

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (شیخیه) بخش اول

7 (تصویری)

رضانژاد

30

65

DVD

نقد و بررسي فرق انحرافي معاصر (شیخیه) بخش دوم

6 (تصویری)

رضانژاد

31

66

DVD

نقد و بررسي فلسفه‌ غرب ( کانت )

19

محمد‌رضايي

32

67

CD

نقد و بررسي فلسفه غرب ( هیوم )

6

فتحعلي‌خاني

33

68

CD

نقد وبررسی فلسفه غرب ( دکارت )

7

قمی

34

69

DVD

فلسفه علم

37

میرسپاه

35

120

CD

نقد و بررسی فلسفه غرب (اگزیستانسیالیسم)

9 جلسه

قمی

تیرماه 93

36

121

DVD

معرفت 2

22 جلسه

معلمی

تیرماه 93
37 129 DVD فلسفه روان شناسی 21 جلسه آذربایجانی اردیبهشت 94
38 130 CD ايده آليسم آلمانی 12 جلسه طالب زاده اردیبهشت 94
39 137 CD آشنايی با مکتب های عرفانی و شبه عرفانی 6 جلسه فنائی اشکوری تیرماه94
40 141 CD فلسفه اخلاق (فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی) 9 جلسه شریفی تیرماه94
41 145 CD معرفت شناسی 13 جلسه حسين زاده يزدی تیرماه94
42 161 CD فلسفه اخلاق ، اخلاق کاربردی ، درآمدی بر اجتهاد اخلاقی 7 جلسه دکتر احمد حسین شریفی فروردین 95
43 166 DVD معرفت شناسی پیشرفته؛ منابع معرفت 20

حسین زاده یزدی

44 182 DVD معرفت شناسی پیشرفته (4) مولفه ها و تصدیقات 24 جلسه حسین زاده یزدی

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

تاریخ
تولید

1

1

DVD

اسفار جلد اول

256

مهندسی

2

2

DVD

اسفار جلد دوم

126

مهندسی

3

3

DVD

اسفار جلد اول شماره (1)

180-1

فیاضی

4

4

DVD

اسفار جلد اول شماره (2)

423-181

فیاضی

5

5

DVD

اسفار جلد اول شماره (3)

538-424

فیاضی

6

6

DVD

اسفار جلد اول شماره ( 4)

640-539

فياضي

7

7

DVD

اسفار جلد اول شماره (5)

737-641

فیاضی

8

8

DVD

اسفار جلد اول شماره (6)

832-738

فیاضی

9

9

DVD

اسفار جلد اول شماره (7)

916-833

فیاضی

10

10

DVD

اسفار جلد ششم

255

اسحاق نیا

11

11

DVD

اسفار جلد سوم

255

ممدوحی

12

12

DVD

اشارات (جلد دوم) نمط 1 و 2 و 3

457

حشمت‌پور

13

13

DVD

اشارات (جلد سوم) نمط 4 و5

140

حشمت‌پور

14

14

2 DVD

اشارات (جلد سوم) نمط 6

156

حشمت پور

13

15

DVD

آشنایی با مبانی حکمت متعالیه

34

عبودیت

14

16

DVD

بدایه الحکمه

108

سربخشی

15

17

DVD

بدایه الحکمه

132

یوسفی

16

18

DVD

برهان شفاء

125

پارسانیا

17

19

2 DVD

تمهید القواعد

188

رمضانی

18

20

DVD

تمهید القواعد

88

معلمی

19

21

2 DVD

حکمت متعالیه 1

239-1

یزدان پناه

20

22

DVD

حکمت متعالیه 2

388-240

یزدان پناه

21

23

DVD

شرح چهل حدیث حضرت امام (ره) (حدیث 1 تا 20)

85

تحریری

23

25

2 DVD

کلام جدید (بحث عقل و دین)

211

ربانی گلپایگانی

24

26

DVD

مبانی حکمت متعالیه

98-1

فیاضی

25

26

DVD

مبانی حکمت متعالیه (2)

99-138

فیاضی

شهریور95
26

27

DVD

منطق صدرایی

32

سلیمانی امیری

27

28

CD

نسیم معرفت (مباحث معرفت شناسی)

29

فیاضی

28

29

DVD

نهایه الحکمه

224

شیروانی

29

30

DVD

اسفار جلد 1 شماره8

1017-926

فیاضی

30

31

2DVD

اسفار(جلد یک)

292

نائیجی

31

33

DVD

اسفار (جلد هفتم)

193

اسحاق‌نیا

32

34

DVD

شرح اشارات نمط 3 و 4 و 5

125

شیروانی

33

35

DVD

اسفار (جلد ششم)

228

ممدوحی

34

116

DVD

منطق (الجوهر النضید)

106 جلسه

سلیمانی امیری

تیرماه 93
35

117

DVD

شرح تجرید الاعتقاد

161

ضرابی

تیرماه 93
36

118

DVD

آیین حکمت(مجموعه دروس شرح نهایه الحکمه)

136 جلسه

معلمی

تیرماه 93
37

119

DVD

کلام جدید( علم دین)

195

ربانی گلپ‍ایگانی

تیرماه 93
38

123

DVD

خارج نهایه الحکمه

197

یزدان پ‍ناه

تیرماه 93
39 124

DVD

شوارق الهام جلد دوم 287 حشمت‌پور آذر ماه 93
40 125

DVD

شوارق الهام جلد سوم 469 حشمت‌پور آذر ماه 93
41 126

DVD

طبیعیات شفاء ( مقاله اول و دوم) 292 حشمت‌پور آذر ماه 93
42 134 DVD شرح چهل حديث حضرت امام خمينی (ره) (حدیث 1 الی 20) 102 جلسه ضرابی اردیبهشت 94
43 134 DVD شرح چهل حديث حضرت امام خمينی (ره) (حديث 21 تا 40) (2) 60 جلسه ضرابی مرداد 95
44 135 DVD بدايه الحکمه 184 جلسه امینی نژاد اردیبهشت 94
45 136 DVD نفس شفاء 47 جلسه یزدان پناه خرداد 94
46 136 DVD نفس شفاء(2) 48-87 یزدان پناه مرداد 95
47 146
48 148 DVD خارج علم کلام ، مسائل جديد کلامی (علم دينی) 105 ربانی گلپايگانی تیرماه 94
49 150 DVD حکمت متعاليه شماره 3 454-389 يزدان پناه تیرماه 94
50 151 DVD اسفار جلد اول (شماره 9) 1018 تا 1106 فياضی شهریور94
51 152 DVD الهيات شفاء ( المقاله الاولی الی الفصل الرابع من المقاله السادسه) 277 رمضانی شهریور94
52 153 DVD نهايه الحکمه 233 يوسفی شهریور94
53 155 DVD طبیعیات شفاء مقاله 3 227 جلسه حشمت پور آبان 94
54 156 DVD شوارق الالهام جلد 4 363 جلسه حشمت پور آبان 94
55 162 DVD اسفار جلد دوم 211 جلسه دکتر محمد مهدی گرجیان فروردین 95
56 164 DVD اسفار جلد 1 شماره 10 80 فیاضی مرداد 95
5657 165 DVD اسفار جلد 9 220 ممدوحی مرداد 95
58 167 DVD خارج نهایه الحکمه 86 یزدان پناه مرداد 95
59 168 DVD حکمت متعالیه شماره 4 68 یزدان پناه مرداد 95
60 171 DVD رساله وجود رابطی آقاعلی مدرس زنوزی 84 حشمت پور دی 95
61 175 DVD اسفار جلد 8 146 ممدوحی دی 95
62 185 DVD علم الیقین فی اصول الدین ( المقصد الاول فی العلم بالله) 89 ضرابی تیر 96
63 186 DVD اسفار جلد (2) 93 فیاضی تیر 96
64 187 DVD امامت ( بر اساس کتاب المراجعات) 86 ربانی گلپایگانی تیر 96

ردیف

فروست

نوع محصول

موضوع

تعداد جلسات

استاد

نوع دوره

1

190 DVD شرح اشارات نمط 1و 2 99 جلسه شیروانی بلند مدت

2

191 DVD شرح اشارات نمط 6،7،8،9و 10 156 جلسه شیروانی بلند مدت

3

192

DVD

شوارق جلد 5 266 جلسه شیروانی بلند مدت

4

197

DVD

شواهد الربوبیه 345 جلسه حشمت پور بلند مدت
5 198   DVD  رساله النصوص  155 جلسه رمضانی  بلند مدت 

6

 199 DVD  طبیعیات شفاء ( مقاله چهارم)   195 جلسه حشمت پور  بلند مدت 
7  200  DVD شوارق (جلد یکم )  407 جلسه   حشمت پور بلند مدت 

8

 204  DVD کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد    407 جلسه  حشمت پور بلند مدت 
9
10
ردیف فروست نوع محصول موضوع تاریخ برگزاری اساتید آقایان قیمت (ریال) قیمت فایل(ریال)
١ ٧٠ DVD حرکت در مجردات ١ ١٠/١٢/٨٤ فیاضی ١٠٠٠٠٠ 70000
٢ ٧ ١ DVD حرکت در مجردات ٢ ٢٤/١/٨٥ فیاضی ١٠٠٠٠٠ 70000
٣ ٧٢ DVD تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ١ ٢٣/٣/٨٥ لاریجانی ١٠٠٠٠٠ 70000
٤ ٧٣ DVD تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ٢ ٧/١٠/ ٨٥ واعظی ١٠٠٠٠٠ 70000
٥ ٧٤ DVD تحلیل الزامات اخلاقی و عقلی ٣ ١/١٢/٨٥ لاریجانی ١٠٠٠٠٠ 70000
٦ ٧٥ DVD تشکیک وجود ٢٧/٢/٨٦ فیاضی ١٠٠٠٠٠ 70000
٧ ٧٦ DVD اسلامی‌سازی علوم ١٠/٣/٨٦ علامه جوادی آملی ١٠٠٠٠٠ 70000
٨ ٧٧ DVD تاثیر حکمت اسلامی بر رمانتیسم آلمان ١٧/٨/٨٦ پروفسور رولاندپیچ ١٠٠٠٠٠ 70000
٩ ٧٨ DVD ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن ١ ٢٢/٩/٨٦ ربانی گلپایگانی و مؤمنی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠ ٧٩ DVD ضرورت امام معصوم از دیدگاه قرآن ٢ ١٨/١١/٨٦ ربانی گلپایگانی وطبسی ١٠٠٠٠٠ 70000
١١ ٨٠ DVD نقد و بررسی تطور تاریخی تشیع ٢/٣/٨٧ سبحانی، یوسفی غروی، طباطبائی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٢ ٨١ DVD نقد و بررسی عرفان های کاذب (میزگرد) ٢٥/٧/٨٧ خسروپناه، شریفی، فنائی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٣ ٨٢ DVD وحی و زبان قرآن ٢/٨/٨٧ جوادی، قائمینیا، ساجدی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٤ ٨٣ DVD تبیین وحی از منظر عرفان ٣٠/٨/٨٧ پارسانیا، مهندسی، یزدان پناه ١٠٠٠٠٠ 70000
١٥ ٨٤ DVD امکان فلسفه سیاسی اسلام ٢١/٩/٨٧ واعظی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٦ ٨٥ DVD وحی و تجربه دینی ٢٦/١٠/٨٧ ساجدی، قائمی نیا، شیروانی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٧ ٨٦ DVD ایمان و عقلانیت ١٧/١١/٨٧ صادقی، پارسانیا، فتحعلی خانی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٨ ٨٧ DVD تطور تاریخی معجزه نگاری در امامیه ٢٨/٢/٨٨ صفری، طباطبائی، عباسی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٩ ٨٨ DVD معرفتشناسی عرفانی یا ارزشمعرفتی مکاشفات عرفانی ١٦/٧/٨٨ مهندسی، یزدان پناه، گرجیان ١٠٠٠٠٠ 70000
٢٠ ٨٩ DVD علم دینی ، چیستی و امکان ٥/٩/٨٨ آذربایجانی، بستان، سوزنچی، فتحعلی خانی ١٠٠٠٠٠ 70000
٢١ ٩٠ DVD نقد و بررسی معرفتشناسی کانت ١٧/١٠/٨٨ احمدی، حدّادعادل، محمّدرضایی ١٠٠٠٠٠ 70000
٢٢ ٩١ DVD فلسفه حقوق بشر ٢٠/١٢/٨٨ عباسی، همتی ١٠٠٠٠٠ 70000
٢٣ ٩٢ DVD همایش دین و فلسفه ١٥/٧/٨٩ علامه مصباح یزدی، علامه جوادی آملی، اعوانی ١٠٠٠٠٠ 70000
٢٤ ٩٣ DVD ماده در فلسفه و فیزیک ٢٣/١٠/٨٩ فیاضی، گلشنی ١٠٠٠٠٠ 70000
٢٥ ٩٤ DVD زمان در فلسفه و فیزیک ٣٠/١٠/٨٩ حاجی ابراهیم، عباسی، منفرد ١٠٠٠٠٠ 70000
٢٦ ٩٥ DVD تاثیر تعصبات مسیحیت بر علم معاصر ١٥/١٢/٨٩ پروفسور راجو ١٠٠٠٠٠ 70000
٢٧ ٩٦ DVD علیت در علم و فلسفه ٢٥/١/٩٠ فیاضی، دکتر گلشنی ١٠٠٠٠٠ 70000
٢٨ ٩٧ DVD چیستی فلسفه تطبیقی ٨/٢/٩٠ حداد عادل، پارسانیا ١٠٠٠٠٠ 70000
٢٩ ٩٨ DVD سومین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه تجلیل از علامه حسن زاده آملی ١٨/٣/٩٠ علامه جوادی آملی و رمضانی ١٠٠٠٠٠ 70000
٣٠ ٩٩ DVD قانون و نظریههای علوم طبیعی از نگاه فلسفه ٥/٨/٩٠ کیاشمشکی، نصیری ١٠٠٠٠٠ 70000
٣١ ١٠٠ DVD رابطه نفس و بدن ١ ١/١٠/٩٠ فیاضی، عبودیت ١٠٠٠٠٠ 70000
٣٢ ١٠١ DVD بررسی مسئله استقراء ١٣/١١/٩٠ عباسی، نصیری ١٠٠٠٠٠ 70000
٣٣ ١٠٢ DVD رابطه نفس و بدن ٢ ٤/١٢/٩٠ فیاضی، غروی، عبودیت ١٠٠٠٠٠ 70000
٣٤ ١٠٣ DVD هویت شخصیه از دیدگاه فلسفه ذهن و علم النفس ٢٨/٢/٩١ غروی، معلمی، اکبری ١٠٠٠٠٠ 70000
٣٥ ١٠٤ DVD مهدویت ، نگاهی به پژوهش‌های نو ١/٤/٩١ آیت الله امامی کاشانی، عباسی ١٠٠٠٠٠ 70000
٣٦ ١٠٥ DVD اراده آزاد و ضرورت علّی با رویکرد فلسفی ٢٨/١٠/٩١ فیاضی، رمضانی، سلیمانی ١٠٠٠٠٠ 70000
٣٧ ١٠٦ DVD اراده آزاد و موجبیت ؛ آزادی یا جبر اجتماعی ١٢/١١/٩١ رجبی، آذربایجانی، میرسپاه ١٠٠٠٠٠ 70000
٣٨ ١٠٧ DVD هوش مصنوعی از دیدگاه فلسفه ٢٤/١٢/٩١ غروی، شهریاری، عباسزاده ١٠٠٠٠٠ 70000
٣٩ ١٠٨ DVD ظرفیت شناسی علم اصول فقه برای علوم انسانی ١٧/١٢/٩١ فیاضی، رشاد ١٠٠٠٠٠ 70000
٤٠ ١٠٩ DVD پنجمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجلال از مقام علمی حکیم متاله حضرت آیت الله سیدحسن مصطفوی ٨/٣/٩٢ مصطفوی، فیاضی، غروی ١٠٠٠٠٠ 70000
٤١ ١١٠ DVD اراده آزاد وضرورت علی با رویکرد فلسفی ٩/٣/٩٢ فیاضی، رمضانی، سلیمانی امیری ١٠٠٠٠٠ 70000
٤٢ ١١١ DVD٢ نرم افزار حکمت ١ نشست های نمایشگاه قرآن کریم ١٠٠٠٠٠ 70000
٤٣ ١١٢ DVD چهارمین گردهمایی اساتید علوم عقلی به همراه اجلال از مقام علمی حکیم متاله شیخ محمد محمدی گیلانی ٣١/٣/٩١ آیت ا.. مقتدایی، فیاضی، معلمی ١٠٠٠٠٠ 70000
٤٤ ١١٣ DVD کثرت از منظر عرفان؛ حقیقت یا پندار ٩/٨/٩٢ رمضانی، یزدان پناه ١٠٠٠٠٠ 70000
٤٥ ١١٤ DVD دومین نشست ظرفیت شناسی علم اصول الفقه برای علوم انسانی ٣٠/٨/٩٢ اعرافی، رشاد ١٠٠٠٠٠ 70000
٤٦ ١١٥ DVD برهان وجودی در اندیشه اسلامی ٢١/٩/٩٢ فیاضی، شیروانی، افضلی ١٠٠٠٠٠ 70000
٤٧ ١٢٢ DVD ششمین گردهمایی اساتید علوم عقلی و اجلال از مقام علمی آیت الله دکتر بهشتی ٣١/٢/٩٣ دکتر احمدی ١٠٠٠٠٠ 70000
٤٨ ١٢٧ DVD برهان وجودی در اندیشه اسلامی جلسه دوم افضلی، سلیمانی، جعفری ١٠٠٠٠٠ 70000
٤٩ ١٢٨ DVD نرم افزار حکمت ٢ رمضان ٩٢ نشستهای علمی نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم ١٠٠٠٠٠ 70000
٥٠ ١٣١ DVD ١- بررسی شخصیت دجال بصره

٢- همگرایی مذاهب اسلامی در نقد و نفی تکفیریها

٩/٤/٩٣

١٢/٤/٩٣

رضانژاد ١٠٠٠٠٠ 70000
٥١ ١٣٢ DVD فطرت؛ راه یا برهان شناخت خدا ١١/١٠/٩٣ آذربایجانی، برنجکار، گرجیان ١٠٠٠٠٠ 70000
٥٢ ١٣٣ DVD فطرت؛ بهترین تقریر از فطرت برای معرفت خدا – شیوهای شکوفایی فطرت ٧/١٢/٩٣ برنجکار و گرجیان ١٠٠٠٠٠ 70000
٥٣ ١٣٨ DVD حکمت ٣ (اولین دوره کارگاه های آموزشی علم دینی) ١٠٠٠٠٠ 70000
٥٤ ١٣٩ DVD جایگاه اعیان ثابته در علم خدا ١٤/١٢/٩٣ رمضانی، معلمی ١٠٠٠٠٠ 70000
٥٥ ١٤٠ DVD هفتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ٣١/٠٢/٩٤ فیاضی، حداد عادل ١٠٠٠٠٠ 70000
٥٦ ١٤٢ DVD نقش صدرالمتألهین در علوم اسلامی (ظرفیت شناسی حکمت متعالیه برای دانش کلام) ٠١/٠٣/٩٣ رمضانی، امینینژاد ١٠٠٠٠٠ 70000
٥٧ ١٤٣ DVD مناسبات‌دولت‌وملت درفلسفه سیاسی حضرت امام خمینی(ره) ١٨/٠٢/٩٤ صدرا، نجف لکزایی ١٠٠٠٠٠ 70000
٥٨ ١٤٤ DVD ضرورت فلسفه در جهان معاصر ١٦/١٢/٩٣ فیاضی،غروی، رمضانی، رضائی تهرانی ١٠٠٠٠٠ 70000
٥٩ ١٤٦ DVD انرژی در فیزیک و فلسفه ١٥/١١/٩٤ گلشنی، عباسی، ابطحی ١٠٠٠٠٠ 70000
٦٠ ١٤٧ DVD بازخوانی و بازتعریف علوم اجتماعی از منظر حکمت صدرایی ٣١/٠٢/٩٤ پارسانیا، خسروپناه، امینینژاد ١٠٠٠٠٠ 70000
٦١ ١٤٩ DVD عرفان اسلامی از نگاه امام خمینی (ره) – بنیاد ها و دستاوردها ٠٧/٠٣/٩٤ یزدان پناه، رضایی تهرانی، فنائی ١٠٠٠٠٠ 70000
٦٢ ١٥٤ DVD دومین گردهمایی اساتید علوم عقلی ١٩/٠٣/٨٩ ١٠٠٠٠٠ 70000
٦٣ ١٥٧ DVD علم تفصیلی خدا به ما سوی ا… قبل از خلق ١٤/٠٨/٩٤ فیاضی، رمضانی، امینی نژاد ١٠٠٠٠٠ 70000
٦٤ ١٥٨ DVD نقش علامه طباطبایی در احیاء حکمت اسلامی ٢٨/٠٨/٩٤ بهشتی، احمدی، امینی نژاد ١٠٠٠٠٠ 70000
٦٥ ١٥٩ DVD نقد و بررسی نظریه این همانی ذهن و مغز ٠٥/٠٩/٩٤ همتی مقدم، صائمی، یوسفی ١٠٠٠٠٠ 70000
٦٦ ١٦٠ DVD عدم تناهی واجب تعالی (مفهوم ، مبانی و نتایج) ٣/١٠/٩٤ فیاضی، رمضانی، گرجیان ١٠٠٠٠٠ 70000
٦٧ ١٦٩ DVD هشتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ٥/٠٣/٩٥ آیت ا… العظمی سبحانی ١٠٠٠٠٠ 70000
٦٨ ١٧٢ DVD چیستی ، ضرورت و اهداف فلسفه مضاف ٢٩/٧/٩٥ رشاد، پارسانیا خسروپناه، مجتبی مصباح ١٠٠٠٠٠ 70000
٦٩ ١٧٣ DVD فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ٠٦/٠٨/٩٥ آذربایجانی، تقویان، علم الهدی ١٠٠٠٠٠ 70000
٧٠ ١٧٤ DVD نقش علامه طباطبایی در امتداد بخشی فرهنگی اجتماعی به فلسفه اسلامی ٢٠/٠٨/٩٥ پارسانیا، یزدان پناه ١٠٠٠٠٠ 70000
٧١ ١٧٦ DVD ما چرا اینجاییم !؟ اصل آنتروپیک (فرض محوریت انسان در کائنات و جنبههای فلسفی آن) ١٨/٠٩/٩٥ صفایی پور، آزادگان، موحد ابطحی ١٠٠٠٠٠ 70000
٧٢ ١٧٧ DVD تبیین و بررسی حیث التفاطی و تاتیر آن در نگرش به نفس ٣٠/١٠/٩٥ عبداللهی، قائمی نیا، رضایی ١٠٠٠٠٠ 70000
٧٣ ١٧٨ DVD زمان در ماوراء طبیعت ٠٧/١١/٩٥ فیاضی، رمضانی، یوسفی ١٠٠٠٠٠ 70000
٧٤ ١٧٩ DVD حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی ٢١/١١/٩٥ پارسانیا، نجف لک زایی، صدرا، شریف لک زایی ١٠٠٠٠٠ 70000
٧٥ ١٨٠ DVD حدوث و قدم و کیهان شناسی جدید ؛ نقد دیدگاه هاوکینگ ١٩/١٢/٩٥ عباسی، توکلی بینا، جلالی فر، موحد ابطحی ١٠٠٠٠٠ 70000
٧٦ ١٨١ DVD نوآوری های فلسفی ، کلامی ، مرحوم علامه طباطبایی ٢٨/٨/٩٥ رضایی تهرانی، سعیدی مهر، کهنسال ١٠٠٠٠٠ 70000
٧٧ ١٨٣ DVD تداخل موجودات یا معیت قیومیه ٣١/١/٩٦ فیاضی، رمضانی، گرجیان ١٠٠٠٠٠ 70000
٧٨ ١٨٤ DVD نگاهی مجدد به ادله تجرد نفس با عنایت به اشکالات فیزیکالیسم نوین ١٤/٢/٩٦ سادات منصوری، پوراسماعیل، رضاپور ١٠٠٠٠٠ 70000
٧٩ ١٨٨ DVD فلسفه سیاسی صدرامتألهین ٢/٣/٩٦ جوادی آملی، لک زایی، دلیر، امیدی ١٠٠٠٠٠ 70000
٨٠ ١٨٩ DVD بازخوانی رویکرد پارادایمی در تولید علم ٢١/٢/٩٦ ایمان، باقری، مسعودی ١٠٠٠٠٠ 70000
٨١ ١٩٣ DVD نوآوری های کلامی علامه خفری ٢٧/٧/٩٦ سبحانی، جبرئیلی، کریمی ١٠٠٠٠٠ 70000
٨٢ ١٩٤ DVD امتداد نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در علوم اجتماعی ٢٤/٨/٩٦ کیاشمشکی، امینی نژاد ١٠٠٠٠٠ 70000
٨٣ ١٩٥ DVD نقد و بررسی معنویت مدرن ٩/٩/٩٦ غفاری، قره باغ، جعفری، جوادگلی ١٠٠٠٠٠ 70000
٨٤ ١٩٦ DVD رابطه فقه و اخلاق ٢٣/٩/٩٦ اعرافی، اراکی، هدایتی ١٠٠٠٠٠ 70000
٨٥ ٢٠١ DVD نقش عقل عملی در علوم انسانی ٧/١٠/٩٦ یزدان پناه، مصباح، فتحعلی خانی ١٠٠٠٠٠ 70000
٨٦ ٢٠٢ DVD نقد قرائت انسانی از دین ٢١/١٠/٩٦ ساجدی، شریفی، جعفری ١٠٠٠٠٠ 70000
٨٧ ٢٠٣ DVD ظرفیت های فلسفه حقوق جهت اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی ١٩/١١/٩٦ واعظی، حکمت نیا، حسینی ١٠٠٠٠٠ 70000
٨٨ ٢٠٧ DVD زمان در ماوراء طبیعت (جلسه دوم) ١٧/١٢/٩٦ فیاضی، رمضانی، یوسفی ١٠٠٠٠٠ 70000
٨٩ ٢٠٨ DVD فلسفه علم کلام ٢٤/١٢/٩٦ رضانژاد، خسروپناه، ایزدهی،جبرئیلی ١٠٠٠٠٠ 70000
٩٠ ٢٠٩ DVD مفهوم شناسی وشاخصههایعقلانیت وحیانی دینی ٣٠/١/٩٧ پارسانیا،یزدان پناه و ابراهیمی پور ١٠٠٠٠٠ 70000
٩١ ٢١١ DVD بررسی تطبیقی نظریه تجدد امثال و حرکت جوهری ١٩/٧/٩٧ رمضانی، پارسانیا، عبودیت، امینی نژاد ١٠٠٠٠٠ 70000
٩٢ ٢١٢ DVD حکمت و سیاست در اندیشه علامه طباطبایی ٢٤/٨/٩٧ واعظی، لک زایی، صدرا، یوسفی راد ١٠٠٠٠٠ 70000
٩٣ ٢١٣ DVD نهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ٣٠/٨/٩٧ اعرافی، فیاضی، معلمی ١٠٠٠٠٠ 70000
٩٤ ٢١٤ DVD نیم نگاهی به تطورات مباحث فلسفه دین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ١٥/٩/٩٧ ساجدی، آیتاللهی، جعفری ١٠٠٠٠٠ 70000
٩٥ ٢١٥ DVD هم اندیشی در باب گفتگوی میان هگل و فیلسوفان مسلمان ٢٢/٩/٩٧ یزدان‌پناه، سلیمانی امیری، پارسانیا، بهشتی، احسن، طالب زاده، مصطفوی ١٠٠٠٠٠ 70000
٩٦ ٢١٨ DVD دلالتهای تربیتی فلسفه زیباییشناسی ١١/٦/٩٧ همازاده، سفیدخوش، علم الهدی، نهاوندی ١٠٠٠٠٠ 70000
٩٧ ٢١٩ DVD نقش اخلاق اسلامی در سبک زندگی ٢/١٢/٩٧ مهدوی کنی، شریفی، فصیحی ١٠٠٠٠٠ 70000
٩٨ ٢٢٠ DVD چیستی حکمت عملی ٢٩/١/٩٨ یزدان پناه، جوادی و انصاریان ١٠٠٠٠٠ 70000
٩٩ ٢٢١ DVD همایش شهید مطهری و تمدن نوین اسلامی ١٤/٢/٩٨ سبحانی، فیاضی، اعرافی و پارسانیا ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠٠ ٢٣٠ DVD جایگاه علوم عقلی در گام دوم انقلاب اسلامی ٠٤/٠٧/٩٨ پارسانیا، خسروپناه، غفاری ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠١ ٢٣١ DVD دهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ٢٢/٠٨/٩٨ جوادی آملی، فیاضی، غروی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠٢ ٢٣٢ DVD بررسی دیدگاه علامه در خصوص فلسفه های مضاف ٢٣/٠٨/٩٨ پارسانیا، کیاشمشکی، ابراهیمی پور ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠٣ ٢٣٣ DVD بررسی و نقد ادله جدید الحاد ١٤/٠٩/٩٨ اکبری، سروری، طباطبایی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠٤ ٢٣٤ DVD اخلاق و معنویت در گام دوم انقلاب ٠٥/١٠/٩٨ ساجدی، شریفی، محیطی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠٥ ٢٣٨ DVD اخلاق سیاسی ١٧/١١/٩٨ لک زایی، نوروزی، صدرا، یوسفی راد ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠٦ ٢٣٩ DVD بررسی آثار و نوآوری های منطقی ابن سینا ٠١/٠٦/٩٩ سلیمانی امیری، خراسانی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠٧ ٢٤٦ DVD علم النفس اشراقی ٠٨/٠٥/٩٩ یزدان پناه، واحد جوان ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠٨ ٢٤٧ DVD نقش علوم عقلی در تمدن نوین اسلامی ٠٨/٠٨/٩٩ الویری، بابایی، آذربایجانی ١٠٠٠٠٠ 70000
١٠٩ ٢٤٨ DVD تأملی پیرامون نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و روش تفسیری علامه طباطبایی ٢١/٠٨/٩٩ آل هاشم، فیاضی، نیازی، جمال پور، جوان پور ١٠٠٠٠٠ 70000
١١٠ ٢٤٩ DVD دولت اسلامی از منظر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی ٢٢/٠٨/٩٩ نجف لک زایی، یزدانی مقدم، جبار نژاد ١٠٠٠٠٠ 70000
١١١ ٢٥٠ DVD تبیین روش حضرت علامه در تفسیر قرآن کریم و مقایسه آن با سایر مکاتب تفسیری ٢٤-٢٦/٨/٩٩ تحریری، افضلی ١٠٠٠٠٠ 70000
١١٢ ٢٥١ DVD دوازدهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی ٢٩/٠٨/٩٩ آیت الله العظمی جوادی آملی ١٠٠٠٠٠ 70000
١١٣ ٢٥٢ DVD گفتگوی فلسفه اسلامی و فیزیک ٢٧/٠٩/٩٩ خسروپناه، اصولی، عاشوری ١٠٠٠٠٠ 70000
١١٤ ٢٥٣ DVD بررسی دیدگاه حضرت آیت الله علامه مصباح در باب تحوّل علوم انسانی ١٦/١١/٩٩ غروی، پارسانیا، مصباح، محیطی اردکان ١٠٠٠٠٠ 70000
١١٥ ٢٥٤ DVD تجربه دولت سازی در چهار دهه پس از انقلاب اسلامی ٣٠/١١/٩٩ نجف لک زایی، شریف لک زایی ١٠٠٠٠٠ 70000
١١٦ ٢٥٥ DVD فلسفه آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران ١٤/١٢/٩٩ آذربایجانی، لطیفی، موسوی ١٠٠٠٠٠ 70000
117 259 DVD ویژگی های مکتب صدرایی 1/3/1400 عبودیت و رضاپور ١٠٠٠٠٠ 70000
118 260 DVD بررسی جریان نو صدرایی 1/3/1400 یزدان پنا و رضاپور ١٠٠٠٠٠ 70000
119 261 DVD دوادهمین گردهمایی اساتید علوم عقلی 26/8/1400 آیت الله جوادی آملی و فیاضی ١٠٠٠٠٠ 70000
120 262 DVD معناشناسی موضوع‌های اخلاقی نزد علامه طباطبایی 20/8/1400 احمدی ، فتحعلی خانی و سروش ١٠٠٠٠٠ 70000
121 263 DVD مستندات قرانی فلسفه ساسی علامه طباطبایی 27/8/1400 نوروزی، یزدانی‌مقدم جبارنژاد ١٠٠٠٠٠ 70000
122 264 DVD نقد و بررسی کتاب سیاست الهیه در حکمت متعالیه 9/10/1400 جوادی آملی، خسروپناه، رضاییان و لک زایی ١٠٠٠٠٠ 70000