دویستمین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود.

دویستمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع “رابطه اعیان ثابته با اسماء ذاتیه و مستاثره و بررسی تاثیر این رابطه” با ارائه حجت الاسلام و المسلمین الهی منش چهارشنبه 9 آذر 1401 ساعت 18:30 به صورت (حضوری ومجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.