خانه معاونت ها اداری و مالی

اداری و مالی

بنر برگه های مجمع عالی حکمت اسلامی

معاونت اداری و مالی مجمع عالی حکمت اسلامی وظیفه طراحی امور اداری و مالی و بودجه را برعهده دارد. در همین راستا نسبت به تأمین و تجهیز فضای مورد نیاز بخش های اداری، آموزشی و پژوهشی اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

در هشتمین دوره هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی حجت الاسلام و المسلمین عزالدین رضانژاد عضو هیئت مدیره و معاون اداری مالی مجمع عالی حکمت اسلامی می باشند.