همزمان با اربعین ارتحال دکتر صدرا جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

همزمان با اربعین ارتحال دکتر صدرا جلسه فوق العاده گروه فلسفه سیاسی با موضوع “شخصیت علمی و اخلاقی دکتر صدرا” با ارائه آقایان : نجف لک زایی، مهاجرنیا، یزدانی مقدم، رضوانی، شریف لک زایی، بهروزی لک و یوسفی راد، سه شنبه 15 آذر 1401ساعت 19 به صورت مجازی برگزار می شود.