“مبانی فلسفی نظم اجتماعی در فلسفه اسلامی“ در جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی

نود و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع مبانی فلسفی نظم اجتماعی در فلسفه اسلامیبا ارائهآقای دکتر محمد پزشگیو با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.