هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب برگزار شد.

هشتمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب با موضوع وضعیت فلسفه اسلامی در مراکز علمی غرب با تاکید بر دانشگاه های آلمان“ با ارائه دکتر محمد لگنهاوزن و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۲۸ بهمن ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.