پنجاه و دومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

پنجاه و دومین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع کاربست محاکات منطقی در گونه های هنری“ با ارئه حجت الاسلام محمد بختیاری و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.