دویست و سومین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود.

دویست و سومین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع چیستی دلیل“ با ارائه “دکتر محمد علی پودینه“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه ۳ اسفند ۹۸ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.