سیصد و چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

سیصد و چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۹ برگزار شد، در این جلسه بر اساس بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه  مجمع عالی، تفکیک وظایف و مسئولیت ها به شرح ذیل انتخاب و تعیین شدند:

آیت الله غلامرضا فیاضی؛ رئیس هیئت مدیره

حجت السلام و المسلمین جناب آقای حسن معلمی؛ جانشین رئیس و دبیر

حجت السلام و المسلمین جناب آقای حمید پارسانیا؛ معاون آموزش

حجت السلام و المسلمین جناب آقای دکتر علی عباسی؛ معاون پژوهش

حجت السلام و المسلمین جناب آقای دکتر محسن قمی؛ معاون بین الملل

حجت السلام و المسلمین جناب آقای عزالدین رضانژاد؛ معاون امور مالی

جناب آقای محمدباقر خراسانی؛ مدیر اجرایی