بیست و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره ۸ مقاله با موضوعات:

پارادایم شبکه‌ای (پارادایم علم دینی و به‌مثابه پارادایم رقیب علوم انسانی موجود) / عبدالحمید واسطی

نقش ادراکات حقیقی و اعتبار در حکایت‌گریِ غیر ذاتی / مهدی عاشوری، عبدالحسین خسروپناه

بازخوانی «ثنویت سوژه-ابژه و بازتاب آن در نظریات معنای علوم اجتماعی» از منظر حکمت صدرایی / حسین حاج‌محمدی

واقع‌گرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه) / محمد پزشگی

جایگاه مشاهده و نظریه در فرآیند  تدوین و پذیرش نظریه نسبیت / رضیه برجیان، علی عباسی

بررسی و نقد سه روایت صدرایی از نسبت میان عاقل و معقول و نحوه‌ اتحاد آنها /

اعظم سادات پیش بین، عباس جوارشکیان، سیدمرتضی حسینی شاهرودی

نظریه یکسانی مفهوم امامت و مقام افتراض طاعت؛ تحلیل مستندات و پیامدها / علی روشن، رحیم دهقان

هویت متقابل فلسفه حقوق اسلامی و فلسفه حقوق مدرن / رضا آذریان، احمد واعظی، حمید پارسانیا

منتشر شد.