کتاب “جستارهایی در فلسفه اسلامی(جلد چهارم)” منتشر شد

کتاب “جستارهایی در فلسفه اسلامی؛ مشتمل برآراء اختصاصی آیت الله فیاضی(جلد چهارم)” منتشر شد.

فلسفه اسلامی با عمری بیش از هزار سال، سه مکتب مهم و اساسی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه را به خود دیده است. این مکاتب در طول یکدیگر قرار داشته‌اند و بخشی از مجموعه‌ای واحد را تشکیل می‌دهند. اما کاروان فلسفه همچنان در حرکت است و اندیشمندان بسیاری به تبیین مکاتب فوق و نیز ارائه دیدگاه اختصاصی خویش می‌پردازند. آیت‌اللّه فیاضی نیز با غور و دقت در مسائل فلسفی در طول ده‌ها سال، دیدگاه‌های خاصی را در جهت تکمیل مباحث فلسفه و نیز تقریب آنها به آموزه‌های اسلامی ارائه کرده است. پژوهش حاضر درصدد بیان آرای اختصاصی آیت‌اللّه غلامرضا فیاضی در پاره‌ای از مسائل فلسفه اسلامی است.