“مساله رنج و ظرفیت بهره برداری از آن در ادیان“ در جلسه گروه علمی فلسفه دین

یکصد و دوازدهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع مساله رنج و ظرفیت بهره برداری از آن در ادیان با ارائه “آقای دکتر امیر خواص“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۳ تیر ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.