دومین دوره انتخابات شورای اجرایی اصفهان برگزار شد.

دومین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه اصفهان چهارشنبه ۴ تیر در دفتر شعبه برگزار شد.
در این برنامه که حجت الاسلام والمسلمین معلمی دبیر، حجت الاسلام والمسلمین رضانژاد معاون اداری مالی و محمدباقر خراسانی مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی حضور داشتند، ابتدا حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفر شانظری رئیس شورای اجرایی شعبه اصفهان ضمن اشاره به تاریخچه شکل گیری شعبه، به بیان برخی از برنامه های برگزار شده در دوره اول شورای اجرایی پرداختند. حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی مدیر شعبه نیز طی سخنانی گزارشی از برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری نشست های علمی و دوره آموزشی تابستانی و … ارائه کرد.
برگزاری دومین دوره انتخابات شورای اجرایی شعبه اصفهان بخش دیگر مجمع عمومی اعضای پیوسته شعبه بود که با حضور و توضیحات محمد باقر خراسانی نماینده هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی آغاز شد. در ادامه بر اساس ماده ۶ و تبصره ماده ۶ آئین نامه برگزاری انتخابات اعضای شورای اجرایی شعبه، با حضور محمدباقر خراسانی به عنوان نماینده هیئت مدیره، حجت الاسلام والمسلمین دکتر شانظری و دکتر علی کرباسی زاده به عنوان نمایندگان اعضای پیوسته حاضر در جلسه هیئت رئیسه انتخابات تشکیل و پس از ثبت نام کاندیدا و رأی گیری با ورقه آقایان ذیل الذکر به عنوان ۴ عضو منتخب شورای اجرایی شعبه اصفهان انتخابات شدند:
۱- حجت الاسلام والمسلمین مجتبی سپاهی؛
۲- حجت الاسلام والمسلمین مهرداد آقا شریفیان؛
۳- دکتر حسین کلباسی اشتری؛
۴- دکتر محمد بید هندی.
با توجه به انتصاب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسن مظاهری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی مشکاتی و جناب آقای دکتر علی کرباسی زاده از سوی هیئت مدیره به عنوان اعضای منصوب شورای اجرایی، دومین شورای اجرایی شعبه اصفهان با حضور آقایان ذیل الذکر از چهارشنبه ۴ تیر ۹۹ فعالیت خود را به مدت ۲ سال آغاز کردند:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ حسن مظاهری؛
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مهدی مشکاتی؛
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مجتبی سپاهی؛
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای مهرداد آقا شریفیان؛
جناب آقای دکتر علی کرباسی زاده؛
جناب آقای دکتر حسین کلباسی اشتری؛
جناب آقای دکتر محمد بید هندی.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفر شانظری به عنوان رئیس شورای اجرایی و حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محسن جلالی به عنوان مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان از سوی هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی به مدت ۲ سال منصوب شدند.

 

حکم رئیس شورای اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان

رئیس شورا

 

حکم مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه اصفهان

 

حکم اعضای منصوب

 

حکم اعضای منصوب

 

حکم اعضای منصوب

حکم اعضای منتخب

 

حکم اعضای منتخب

 

حکم اعضای منتخب

 

حکم اعضای منتخب