بیست و چهارمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره ۸ مقاله با موضوعات:

تمایز فقه و اخلاق، تأملی در یک اشتباه تاریخی / حسین سوزن‌چی

چیستی و کارکرد حکمت عملی در سنجش آن با حکمت نظری / محمدعلی نوری

بررسی «اصل جهت کافی» در فلسفه لایب‌نیتس و مقایسه آن با «قاعده ضرورت سابق» در فلسفه اسلامی / مهدی زارعی، ابوالفضل کیاشمشکی

جستاری پیرامون آرخه، هوله و ماده (سرنوشت ماده در گذر زمان، از فلسفه یونان تا فلسفه اسلامی) / ابوالفضل نظری، مهدی منفرد

مقایسه فاعل هستی‌بخش و فاعل طبیعی در اندیشه صدرالمتألهین / مرتضی رضایی

سنجش مسائل حکمی در ساحت وحدت تشکیکی و وحدت شخصی / میثم زنجیرزن حسینی، سمیه ضیاء علی نسب‌‌پور

گونه‌شناسی مُعتبِر و بررسی خصوصیات آنها از دیدگاه نظریه اعتباریات علامه طباطبایی /  زهرا‌ آتشی، محمدجواد سلمانپور، محمد بنیانی

بررسی تبیین ویژه صدرالدین شیرازی درباره ضرورت فراگیری حکمت / محمدعلی محیطی اردکان، غلامرضا فیاضی

منتشر شد.