یکصد و چهاردهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

یکصد و چهاردهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع نقش باوربه مناسک دینی در حوزه اخلاق با ارائه “آقای دکتر محمد رضائی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۱ مهر ۹۹ ساعت ۲۰ به صورت مجازی برگزار می شود.