دویست و سومین جلسه گروه علمی کلام برگزار می شود

دویست و سومین جلسه گروه علمی کلام با موضوع بررسی تطبیقی ما تردیه ودیو بندیه در روش اثبات توحید“ با ارائه ” “آقای دکتر  محمد الله نیا” با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه ۸ مهر ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی (حضوری و مجازی) برگزار می شود.