بیست و پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره ۸ مقاله با موضوعات:

گفتمان حکمت مدنی متعالی؛ چرایی، چیستی و چگونگی؟ / علیرضا صدرا

نظریه خلود در عذاب، با تکیه بر دیدگاه  ملاصدرا و حکیم سبزواری/ رضا حصاری، یحیی کبیر، سید محمد موسوی

سازوکار تأثیرگذاری رویکرد حکمای مشائی بر آراء شیخ اشراق در تکون معقول ثانی فلسفی / مسعود اسماعیلی، سیدعماد مصطفوی

تبیین موطن و جایگاه معاد جسمانی در اندیشه صدرا / رسول اسکندری

تأملی بر «حکمت عرشی» در متون روایی / هادی فنائی نعمت سرا

چیستی حکمت عملی و جایگاه آن در طبقه‌بندی علوم  با تکیه بر آراء فارابی / جواد دلپذیر

وجود رابط معقولات ثانی فلسفی از منظر  علامه طباطبایی و علامه مصباح / یوسف معزز، محمد رضاپور

تحلیل تمایز عرفان‌عملی از اخلاق مشّایی از منظر غایت‌گرایی / عظیم حمزئیان، رضا عباسی

منتشر شد.