سی و نهمین جلسه کار گروه حکمت عملی برگزار می شود.

سی و نهمین جلسه کار گروه حکمت عملی با موضوع “دلیل اجتماعی بر ضرورت وحی در دیدگاه فیلسوفان” با ارائه حجت الاسلام مهدی منصوری یکشنبه ۲۳ آذر ۹۹ ساعت ۱۷:۴۵(حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.