“نقد مکاتب و سنت های کلان ارتباطی (جلسه دوم)” در جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات

جلسه گروه فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “نقد مکاتب و سنت های کلان ارتباطی (جلسه دوم)” با ارائه آقای دکتر امیرکاوه سه شنبه ۱۸ آذر ۹۹ ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری ومجازی برگزار شد.