یکصد و دوازدهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و دوازدهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با هم اندیشی اعضاء محترم در موضوع “عناصر دولت در فلسفه سیاسی اسلامی” سه شنبه ۹ دی ۹۹ ساعت ۲۰ به صورت مجازی برگزار می شود.