یکصد و نوزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود.

یکصد و نوزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “بحرانی در برهان طبیعیاتی اثبات خداوند” (جلسه دوم) با ارائه آقای دکتر میثم توکلی سه شنبه ۹ دی ۹۹ ساعت ۱۹ به صورت مجازی برگزار می شود.