چهلمین جلسه گار گروه علمی حکمت عملی برگزار می شود.

چهلمین جلسه گار گروه علمی حکمت عملی با موضوع “رهیافت تمدنی به طبقه بندی دانش ها در اندیشه فارابی” با ارائه حجت الاسلام عباس روز بهانی یکشنبه ۶ دی ۹۹ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.