یکصد و هجدهمین جلسه گروه فلسفه دین برگزار شد.

یکصد و هجدهمین جلسه گروه فلسفه دین با موضوع  “طرح مندی بدون طراح ؛ امکان یا امتناع ؟!(بحرانی در برهان طبیعیاتی اثبات خداوند)” با ارائه آقای دکتر میثم توکلی سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹ ساعت ۱۹ به صورت مجازی برگزار شد.