“رهیافت تمدنی به طبقه بندی دانش ها در اندیشه فارابی” در جلسه کارگروه علمی حکمت عملی

چهلمین جلسه گار گروه حکمت عملی با موضوع “رهیافت تمدنی به طبقه بندی دانش ها در اندیشه فارابی” ارائه حجت الاسلام روز بهانی یکشنبه ۶ دی ۹۹ ساعت ۱۸ در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.