“بحرانی در برهان طبیعیاتی اثبات خداوند” در جلسه گروه علمی فلسفه دین

یکصد و نوزدهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “بحرانی در برهان طبیعیاتی اثبات خداوند”(جلسه دوم) با ارائه آقای دکتر میثم توکلی سه شنبه ۹ دی ۹۹ ساعت ۱۹ به صورت مجازی برگزار شد.