بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره ۸ مقاله با موضوعات:

تبیین هیجان از منظر روان‌شناسی و فلسفه اسلامی / مسعود آذربایجانی

بازنگری در تعریف و تقسیم معقولات / محمد سربخشی

نقّادی واقع‌گرایی شبکه‌ای / ابراهیم دادجو

راه‌حلی برای چالش مفهوم‌شناسی عدالت / مهدی شجریان

بررسی و تحلیل دیدگاه ملاصدرا در مسأله  «ارتباط وجود صمدی خداوند و وجود ممکنات» / محمد مصطفائی

علم الهی به اشیاء، از دیدگاه حکمت اشراقی و  مقایسه آن با حکمت متعالیه به روایت علامه طباطبایی / سیده انسیه موسوی  امیری، سید احمد فاضلی

اوصاف بدن مثالی در حکمت متعالیه و آموزه‌های دینی / احمد شه گلی

ایده «وضع الفاظ برای روح معانی» از منظر اهل معرفت / حسین مظفری

منتشر شد.