سرپرست شعبه مشهد منصوب شد.

با حکم آیت الله فیاضی؛ دکتر سید مجید ظهیری به عنوان سرپرست شعبه مشهد منصوب شد.

به پیشنهاد جناب آقای دکتر صالحی رئیس شورای اجرایی شعبه مشهد و با تصویب هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی جناب آقای دکتر سید مجید ظهیری با حکم آیت الله فیاضی رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی به عنوان سرپرست شعبه مشهد منصوب شدند.