کتاب “رابطه علم و دین از منظر چهار حکیم مسلمان معاصر” منتشر شد.

کتاب رابطه علم و دین از منظر چهارحکیم مسلمان معاصر؛  که پاسخ به هشت سؤال در خصوص رابطه علم و دین است و از سوی آقای دکتر مهدی گلشنی طراحی و توسط حکمای بزرگ؛ حضرات آیات علامه جوادی آملی، علامه حسن زاده آملی، علامه سبحانی و علامه مصباح یزدی پاسخ داده شده، توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.