شصت و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات برگزار می شود.

شصت و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه هنر و ارتباطات با موضوع “تاملاتی در امکان و دشواری های نظریه پردازی اسلامی در ارتباطات انسانی و فلسفه آن” با ارائه آقای دکتر محسن بدره (استادیار دانشگاه الزهرا (س)) سه شنبه ۱۲ اسفند ۹۹ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی (به صورت حضوری و مجازی) برگزار می شود.