یکصد و هفدهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و هفدهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با هم اندیشی اعضاء محترم در موضوع “مرزهای دولت از منظر فلسفه سیاسی اسلامی” سه شنبه ۱۹ اسفند ۹۹ ساعت ۲۰ به صورت مجازی برگزار می شود.