بیست و هفتمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی منتشر شد.

در این شماره ۸ مقاله با موضوعات:

گستره وجود سیال در قلمرو هستی / محمدمهدی کمالی، محمدمحسن کمالی

مبانی هستی‌شناختی و انسان‌شناختی سریان انسان کامل در مراتب هستی از منظر عرفان اسلامی / داریوش رجبی، احمد سعیدی

تحلیل عقل نظری و عقل عملی در اندیشه فخر رازی (از گونه‌شناسی کمالات قوا تا واکاوی ارتباط آنها در زیست سعادتمندانه) / هاشم قربانی

تحلیل کثرت اسماء و صفات الهی در حکمت متعالیه / حجت اسعدی، عباس جوارشکیان، سید مرتضی حسینی شاهرودی

بازخوانی رویکرد اندیشمندان شیعه به روایات نخستین مخلوق / عبدالله میراحمدی، زهرا اسعدی سامانی

سودگروی اخلاقی در آیینه قرآن و عقل / امیر حسین پاشایی، هادی صادقی

فلسفه مضاف پیشین؛ بستر معرفتی تحول در علوم انسانی / مهدی عبداللهی

سیر انفسی در مکتب ودانته و حکمت متعالیه صدرایی / الهه السادات سجاددوست، علیرضا خواجهگیر، مجتبی جعفری اشکاوندی، علی ملکزاده

منتشر شد.