یکصد و هجدهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود.

یکصد و هجدهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “۱- هماهنگی گروه با شعب در خصوص کنگره حکمت سیاسی متعالیه

۲-بررسی برنامه های ۱۴۰۰ گروه” سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ به صورت مجازی برگزار می شود.