یکصد و بیست و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود.

یکصد و بیست و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “فروکاهش متا فیزیک به فرا روان شناسی در معنویتهای نوظهور” با ارائه آقای دکتر سید محمد علی دیباجی سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.