چهل و دومین جلسه کار گروه حکمت عملی برگزار می شود.

چهل و دومین جلسه کار گروه حکمت عملی با موضوع “هم اندیشی در باب موضوعات و مسائل گروه” با حضور اعضاء گروه یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.