چهل و هشتمین جلسه کار گروه علمی حکمت عملی برگزار می شود.

چهل و هشتمین جلسه کار گروه علمی حکمت عملی با موضوع “سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب «جایگاه شناسی حکمت عملی»جلسه چهارم، معرفی و نقد فصل اول از بخش دوم،فارابی و علوم انسانی” با ارائه حجت الاسلام و المسلمین جواد دلپذیر یکشنبه 7 آذر1400 ساعت 18 در مجمع عالی حکمت اسلامی به صورت (حضوری و مجازی) برگزار می شود.