دومین جلسه کارگروه علمی فلسفه جنسیت برگزار می شود

دومین جلسه کارگروه علمی فلسفه جنسیت با موضوع “چیستی فلسفه جنسیت” با ارائه سرکار خانم دکتر زارع یکشنبه 13 آذر 1401  ساعت 18:30در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.