یکصد و چهل و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار شد.

یکصد و چهل و نهمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع “سیاستگذاری و حکمرانی عمومی از منظر فلسفه سیاسی اسلامی”(جلسه ششم) با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 8 آذر 1401 ساعت 19 به صورت مجازی برگزار شد.