بیست و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب برگزار می شود.

بیست و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه غرب با موضوع “نقد پیتر آنجر بر فلسفه غرب” با ارائه آقای دکتر رضا صادقی شنبه 9 اردیبهشت1402 ساعت 17:30 به صورت مجازی برگزار می شود.