دویست و نهمین جلسه گروه علمی عرفان برگزار می شود.

دویست و نهمین جلسه گروه علمی عرفان با موضوع “تاملات میر سید شریف گرگانی در خصوص توحید وجودی” با ارائه آقای دکتر محمد هادی توکلی چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸ به صورت (حضوری و مجازی) در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود .