یکصد و پنجاهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود.

یکصد و پنجاهمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “عقلانیت تشکیکی نظام باورهای دینی” سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۲۰ به صورت ( مجازی) برگزار می شود.