“تاثیر تفاوت های جنسیتی بر داوری های اخلاقی“+خلاصه بحث

یکصد و دومین جلسه گروه علمی فلسفه اخلاق با موضوع “تاثیر تفاوت های جنسیتی بر داوری های اخلاقی با ارائه “حجت الاسلام علی جمعه مظفری“ و با حضور اعضاء محترم گروه یکشنبه 13 اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  شد.

 

خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:

در مورد نقش جنسیت در داوری اخلاقی نسبت به جنس مخالف نیز در برخی از موارد خوب بودن یک صفت یا رفتاراخلاقی مثل مردانگی برای مرد از سوی زن نیز پذیرفته شده است  اما مواردی نیز وجود دارد که اگر سجیه ای مثل برتری طلبی در جنس مذکر خوب تلقی می شود، برای جنس زن خوب تلقی نمی شود.

در نمونة دیگر باوجود اشتراک زن و مرد در گرایش به مال و جمال، در ترجیح یکی از آن دو برای جنس مخالف و دوران امر بین انتخاب همسر ثروتمند یا زیبا، مردان زیبایی زن را بر ثروت او و زنان ثروت همسر را بر زیبایی او ترجیح می دهند.

خارج از نقش جنسیت در مورد جنس مخالف و موافق، در بررسی نقش جنسیت در داوری اخلاقی مربوط به دوستان و نحوة معاشرت نیز تفاوت هایی بین زن و مرد دیده می شود که توجه شایسته به این نقش ها برای بهبود معاشرت خانوادگی ضروری است.

از بررسی تغییر و ثبات نقش جنسیت در داوری های اخلاقی به دست می آید که بسیاری از نقش ها متأثر از اقتضائات تکوینی و طبیعی بوده و از ثبات نسبی برخوردار است، روشن است که ثبات آن به معنای غیرقابل تغییربودن آنها نبوده و کاملاً امکان تغییر در آنها وجود دارد؛ اما اینکه این تغییر مطلوب هم هست یا خیر، بیان شد که در بسیاری از تأثیرات جنسیت حکمت و مصلحتی نهفته است که تغییر آنها خلاف آن حکمت و مصلحت بوده و شرع نیز بر استمرار آن تأکید نموده است.

در بررسی مطلوبیت تغییرات جزئی در نقش جنسیت می توان گفت که برخی از نقش ها چه بسا مبتنی بر غرایز و خواسته های نفسانی بوده و در صورت عدم کنترل و مراقبت به حالت افراط و تفریط کشانده شوند جلوگیری از این حالت و در صورت ابتلا اصلاح و تغییر آنها برای رسیدن به حد معقول و سازگار با اخلاق اسلامی و الهی از مطلوبیت برخوردار است. در مرحله بعد مرد و زن با داشتن ویژگی های جنسیتی خاص، اگر سعی بر نزدیک شدن به ویژگی های جنس مقابل نمایند و یا دست کم با آشنایی از آنها در تعاملات خود به درک بهتر همدیگر همت بگمارند، این مسئله نیز مطلوب بوده و در ضمن مطلوبیت تغییرات جزئی در نقش جنسیت قابل پیگیری است.

در مجموع، تفاوت  جزئی داوری های اخلاقی زن و مرد به دلیل تفاوت‌های بارز در تکوین، وظایف، نقش ومسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی، هم باعدالت وحقوق فطری سازگارتر و هم تأمین کنندة سعادت خانواده و فراهم کنندة موجبات رشد و پیشرفت بیشتر اجتماع است.