یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی برگزار می شود

یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه گروه علمی معرفت شناسی با موضوع “وابستگی عقل عملی به عقل نظری در اعتبار واستقلال عقل عملی از عقل نظری در ادراک با ارائه “حجت الاسلام اسماعیل پور نیازی“ و با حضور اعضاء محترم گروه شنبه 19 اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.