هفتمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی برگزار می شود

هفتمین جلسه کارگروه علمی حکمت عملی با موضوع “نسبت سنجی جایگاه حکمت عملی ودانش تعلیم وتربیت با ارائه “حجت الاسلام مهدی منصوری“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه 21 اسفند۹۶  ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.