هشتاد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه دین برگزار می شود

هشتاد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع “باورهای کلامی و علوم انسا نی(جایگاه و چگونگی تاثیر) با ارائه “حجت الاسلام دکتر قاسم ترخان“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 22 اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.