بیست و پنجمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر برگزار می شود

بیست و پنجمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع “مسائل فلسفی سرگرمی های دیجیتالی با ارائه “حجت الاسلام میرمرشدی“ و با حضور اعضاء محترم گروه سه شنبه 22 اسفند ۹۶  ساعت ۱۹:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار  می شود.