افتتاحیه همایش ملی حکیم طهران – آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)