بیست و هفتمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر برگزار می شود

بیست و هفتمین جلسه کارگروه علمی فلسفه هنر با موضوع “تناظر صورت و معنا در فیلم؛ مفارقت حکمت متعالیه از سنت گرایان با ارائه “حجت الاسلام همازاده“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۷  ساعت ۲۰:۴۵ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.