هشتاد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی برگزار می شود

هشتاد و پنجمین جلسه گروه علمی فلسفه علوم انسانی با موضوع “نقش انسان شناسی در علوم انسانی با ارائه “آقای دکتر سید هادی موسوی“ و با حضور اعضاء محترم گروه دوشنبه ۱۱ تیر ۹۷ ساعت ۱۹ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.