هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع تاریخ فلسفه سیاسی اسلامی؛ تاریخ جمع، تقریب و تجمیع عقل و نقل و شهود با ارائه “آقای دکتر مرتضی یوسفی راد” و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷  ساعت ۱۹:۳۰ در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.