هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی برگزار می شود

هفتاد و چهارمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع تاریخ فلسفه سیاسی اسلامی؛ تاریخ جمع، تقریب و تجمیع عقل و نقل و شهود با ارائه “آقای دکتر مرتضی یوسفی راد” و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 13 تیر ۹7  ساعت 19:30 در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می شود.